2. Renew
Check days to expiration:
(yourdomain.mobi)